Nén Kích cỡ Tập tin Hình ảnh Trực tuyến (Nhanh!) - ezyZip

Nén Kích cỡ Tập tin Hình ảnh Trực tuyến

Công cụ Giảm Kích Thước Ảnh Chung

Giảm kích thước tệp tin mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.Giảm Hình ảnh xuống Kích cỡ Cụ thể

Chọn loại hình ảnh và kích thước kb mục tiêu từ danh sách bên dưới. Chất lượng có thể bị ảnh hưởng nếu bạn chọn kích thước quá thấp.